An Giang: Ban hành Quyết định về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

0
696

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, gồm các cơ quan sau:

  1. Sở Y tế tỉnh An Giang tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý theo Phụ lục 1 (đính kèm).
  2. Sở Công thương tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ tự công bố các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục 2 (đính kèm).
  3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ tự công bố các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo Phụ lục 3 (đính kèm).

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 và 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm./.

Tải file: 783_QD UB chi dinh tiep nhan san pham.

Nguồn Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/4/2018