Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0
125

 – UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Trung tâm có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Hành chính công chính thức đi vào hoạt động tháng 6-2018, nhưng giai đoạn này Trung ương chưa có văn bản quy định về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm. Hiện nay, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ quy định: tại cấp tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính của trung tâm này. Vì vậy, Trung tâm Hành chính công tỉnh được kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động cho phù hợp với quy định của Chính phủ.

G.K

Nguồn http://baoangiang.com.vn