THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN

0
122

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia số 10/2011/BYT đối với nước đá dùng liền;

 Căn cứ  tinh thần cuộc họp ngày 20/01/2019 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm với các cơ sở sản xuất nước Đá viên trên địa bàn An Giang;

Nay, Chi cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở sản xuất nước đá viên thực hiện việc tự công bố chất lượng sản xuất theo quy định của pháp luật và theo tinh thần cuộc họp như đã cam kết.

Sau ngày 20/04/2019 Chi cục An toàn thực phẩm sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra lại việc thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm của các cơ sở.

Trân trọng./.                       

              Phòng Công tác thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm