Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017

0
618
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Quyết định 1073/QĐ-UBND 07/4/2017 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang
Công văn 331/UBND-KGVX 07/3/2017 V/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017
Quyết định 3496/QĐ-UBND 09/12/2016 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế An Giang
Quyết định 3479/QĐ-UBND 08/12/2016 Về việc phê duyệt danh sách công chức thuộc 09 Sở được bố trí làm việc tại Trung tâm tiếp nhận và trả kết tỉnh An Giang
Quyết định 3205/QĐ-UBND 07/11/2016 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Tiếp nhận và trả kết quả tỉnh An Giang
Chỉ thị 09-CT/TU 08/8/2016 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Quyết định 1989/QĐ-UBND 14/7/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
Kế hoạch 68/KH-UBND 03/9/2013 Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang
Chương trình hành động 02 /CT-UBND 28/02/2013 Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 07/12/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ An Giang thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”