Ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

0
711

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm

Thông tư này quy định về danh mục phụ gia thực phẩm; sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhiên có liên quan

Thông tư này áp dụng đối với các  tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm để lưu hành tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tải Thông tư tại đây

Tải Phụ lục 1

Tải Phụ lục 2A

Tải Phụ lục 2B

Tải Phụ lục 3

Tải Phụ lục 4

Tải Ghi chú

VFA