Ban lãnh đạo và Cơ cấu tổ chức

In In
0
1858

BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC ATVSTP AN GIANG

STT

 Họ và tên

 Chức vụ

Di động

Email

 1

Nguyễn Chí Công

Chi cục trưởng

0913.707.037

bscong@gmail.com

2

Lê Nhất Linh

Phó Chi cục trưởng

0982.856.133

bs.linh66@gmail.com

CÁC PHÒNG

STT

Tên phòng

Điện thoại Cơ quan

Email

 1

Phòng Hành chính và Công tác thanh tra

(0296) 3957811

ccatvstp@angiang.gov.vn

2

Phòng Nghiệp vụ

(0296) 3957811

ccatvstp@angiang.gov.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC