Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

0
4991
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-SYT, ngày  29/5/2017
của Sở Y tế An Giang)   

Điều 1: Vị trí, chức năng

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 2. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, chế độ chính sách, tài chính kế toán của Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về an toàn thực phẩm.
 4. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.
 5. Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của pháp luật.
 6. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm.
 7. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh
 8. Tổ chức cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

a) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với: sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn.

b) Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BYT tổ chức trên địa bàn;

Trả lời ý kiến về nội dung quảng cáo thực phẩm có công bố tác dụng tới sức khỏe khi các cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ cấp giấy xác nhận hoặc thẩm định nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến.

c) Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn an toàn thực phẩm trên địa bàn; tổ chức tập huấn, kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

10. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

12. Xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm.

13. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục An toàn thực phẩm và Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức:

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Nghiệp vụ;

– Phòng Công tác Thanh tra.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu giúp lãnh đạo Chi cục thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được Sở Y tế và Cục An toàn thực phẩm quy định.

Điều 4: Biên chế

Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm, được xác định theo vị trí việc làm của các chức danh nghề nghiệp.

Điều 5: Công tác cán bộ

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, cách chức cán bộ công chức của đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí cán bộ, công chức của đơn vị phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 6: Chế độ làm việc của Chi cục và Lãnh đạo Chi cục

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, cấp dưới chấp hành quyết định cấp trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Chế độ làm việc của Lãnh đạo Chi cục thực hiện như sau:

a) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành về toàn bộ hoạt động của Chi cục; thực hiện việc phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong Lãnh đạo Chi cục.

b) Các Phó Chi cục trưởng là người giúp cho Chi cục trưởng, trực tiếp giải quyết công việc thuộc một số lĩnh vực công tác được Chi cục trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện công việc đó. Chủ động lập chương trình, kế hoạch công tác và xử lý trực tiếp với các Trưởng, Phó phòng.

Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền lãnh đạo, điều hành hoạt động và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của Chi cục trưởng khi Chi cục trưởng đi vắng.

c) Mỗi thành viên Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện công tác và xử lý công việc do mình phụ trách cho các thành viên trong các kỳ họp Lãnh đạo Chi cục.

Điều 7: Các mối quan hệ công tác

 1. Với Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế:

a) Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế là cơ quan cấp trên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm thường xuyên báo cáo, thỉnh thị, tiếp nhận các chủ trương, chính sách, ý kiến chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu trách nhiệm báo cáo, đề xuất ý kiến các mặt công tác của lĩnh vực an toàn thực phẩm với Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế.

2. Với các cơ quan, ban ngành liên quan:

a) Quan hệ giữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố có liên quan là quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế giao;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ động bàn bạc, trao đổi, với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phối hợp cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thông qua Sở Y tế trình UBND tỉnh quyết định những vấn đề chưa thống nhất giữa công tác phối hợp đối với các cơ quan, ban ngành.

Điều 8: Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 9: Căn cứ vào Quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức các phòng chức năng trực thuộc Chi cục; xây dựng quy chế, chế độ làm việc nội bộ, mối quan hệ với các đơn vị có liên quan; bố trí cán bộ công chức phù hợp với trình độ chuyên môn theo chỉ tiêu biên chế được giao để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

Điều 10: Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc thì Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

(Quyết định thay thế Quyết định số 250/QĐ-SYT ngày 29/5/2017 của Sở Y tế An Giang)

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Từ Quốc Tuấn