Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

In In
0
7133
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 12/8/2020
của Sở Y tế An Giang)   

Điều 1: Vị trí, chức năng

 1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.
 3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 05 (năm) năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
 2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về an toàn thực phẩm.
 4. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh.
 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý.
 6. Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 7. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.
 8. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.
 9. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị về lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 10. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
 11. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
 12. Xây dựng cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
 13. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.
 14. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và 01 (một) Phó Chi cục trưởng.
 2. Các phòng chức năng và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính và Công tác thanh tra.

b) Phòng Nghiệp vụ.

Điều 4: Biên chế

Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nằm trong tổng biên chế của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hằng năm, được xác định theo vị trí công tác của các chức danh.

Điều 5: Công tác cán bộ

1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, cách chức, nghỉ hưu và các chế độ chính sách của cán bộ, công chức tại đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí cán bộ, công chức của đơn vị phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí việc làm, tiêu chuẩn và cơ cấu của các chức danh theo quy định.

Điều 6: Chế độ làm việc 

 1. Chi cục làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
 2. Chế độ làm việc của Lãnh đạo Chi cục thực hiện như sau:

a) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan theo quy định của pháp luật.

b) Phó Chi cục trưởng là người giúp việc cho Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác của Chi cục; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc Ủy quyền.

c) Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Mỗi thành viên Lãnh đạo Chi cục có trách nhiệm báo cáo, thông tin về tình hình thực hiện công tác và xử lý công việc do mình phụ trách cho các thành viên trong các kỳ họp Lãnh đạo Chi cục.

Điều 7: Các mối quan hệ công tác

 1. Đối với Cục An toàn thực phẩm-Bộ Y tế

a) Chi cục chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra với Cục An toàn thực phẩm khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, tập huấn do Cục An toàn thực phẩm và các Cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế triệu tập.

b) Chi cục trưởng kịp thời báo cáo và đề xuất để Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách lĩnh vực làm việc với các Cục chuyên ngành của Bộ Y tế hoặc trình Bộ Y tế xem xét, quyết định nếu các chỉ đạo và hướng dẫn của các Cục chuyên ngành của Bộ Y tế chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

 1. Đối với Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh

Chi cục trưởng có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt động giám sát của Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Y tế.

 1. Đối với Sở Y tế

a) Chi cục chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Y tế; Chi cục trưởng có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất cho Giám đốc Sở Y tế hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tham dự các cuộc họp do Sở Y tế triệu tập; giúp Sở Y tế tổ chức và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Sở Y tế đối với lĩnh vực Chi cục phụ trách.

b) Đối với những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục mà Chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế có ý kiến khác nhau, Chi cục trưởng tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, cùng kiến nghị của các đơn vị báo cáo cho Giám đốc Sở Y tế hoặc Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết định.

 1. Đối với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế trong tỉnh

a) Chi cục trưởng thừa ủy nhiệm của Giám đốc Sở Y tế làm việc với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo nguyên tắc phối hợp công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh và của từng cơ quan.

b) Phối hợp cùng nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thông qua Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề chưa thống nhất giữa công tác phối hợp đối với các cơ quan, đơn vị.

Điều 8: Chi cục trưởng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 9: Căn cứ Quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan, Chi cục trưởng có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các phòng thuộc Chi cục; xây dựng quy chế, chế độ làm việc nội bộ, cụ thể hóa thành chương trình công tác, các mặt hoạt động, phối hợp công tác thuộc phạm vi, thẩm quyền của Chi cục và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 10: Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chi cục trưởng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất, kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 490/QĐ-SYT ngày 29/5/2017 của Sở Y tế An Giang).

Tải Quyết định tại đây. https://antoanthucpham.org/wp-content/uploads/2017/04/664-qd-ban-hanh-qyd-cnnv-cc-atvstp.signed.pdf