Chức năng nhiệm vụ

In In
0
2846

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

(Theo Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009)

Điều 1. Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năNg quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;
2. Trình Giám đốc Sở Y ôês ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố;
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;
4. Chủ trì, phối ợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thành phố;
5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở thành phố hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;
6. Giúp Giám đốc Sở Y tế  trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;
7. Thực hện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố;
8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố;
        9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố;
10. Thực hện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hện hành;
11. Quản lý tố chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;
12. Thực hện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.