Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020

In In
0
1454

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Nội dung trọng tâm của Chương trình gồm : Xây dựng kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xây dựng và kết nối tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng; Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; Các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị và đúng quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị xây dựng kế hoạch, đề án hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng quy định, hiệu quả.

Riêng, đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mãi và các hoạt động tri ân khác./.

Tin HY
Nguồn QĐ số 2283/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 (http://www.angiang.gov.vn)