Công khai danh sách cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (cập nhật từ 17/01 đến 18/5/2023)

In In
0
31

Công khai danh sách cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (cập nhật từ 17/01 đến 18/5/2023)

Xem danh sách các Cơ sở vi phạm tại đây

Nguồn https://vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/cong-khai-danh-sach-co-so-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-cap-nhat-tu-1701-den-1852023.html