Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

0
358
image_printIn bài viết

Ngày đăng: 30/12/2022

Nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về vi phạm an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm thực phẩm, triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương , tiếp tục tăng cường cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ…..

Ngày 27/12/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 1766/KH-BCĐTƯATTP triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023.

Tải chi tiết Kế hoạch tại đây

Nguồn https://vfa.gov.vn/thanh-kiem-tra/ke-hoach-trien-khai-cong-tac-hau-kiem-ve-an-toan-thuc-pham-nam-2023.html