Phê duyệt danh mục Dự án “Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm”

In In
0
1928

Theo Quyết định, mục tiêu dự án nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng nhằm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán và thực hành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khoẻ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Dự án được thực hiện từ 2013-2016 do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản.

Tổng kinh phí của Dự án là 2,2 triệu USD, trong đó, vốn ODA (viện trợ không hoàn lại) 2 triệu USD (vốn đã được đảm bảo là 400.000 USD, vốn cần huy động thêm là 1,6 triệu USD); vốn đối ứng bằng tiền và hiện vật tương đương 200.000 USD.

Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm, đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng năng lực và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng về an toàn thực phẩm cho các cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý an toàn thực phẩm và cộng tác viên truyền thông ở các cấp khác nhau.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp, hợp tác và lồng ghép truyền thông về an toàn thực phẩm trong các chương trình dinh dưỡng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong các bài học của hệ thống giáo dục đào tạo cộng đồng và các chương trình có liên quan để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thông tin và nguồn kinh phí trong tuyên truyền các thông điệp cho từng nhóm đối tượng.

VFA