Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm các Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang

In In
0
1474

Căn cứ Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang;

         Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với Đội quản lý thị trường của tỉnh và phòng cảnh sát môi trường tiến hành thanh tra các Doanh Nghiệp sản xuất thực phẩm, thực phẩm chức năng và bao bì thực phẩm từ ngày 14/03/2019 đến ngày 12/04/2019;

Kết quả: Thanh tra 10 Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đạt 10 và lấy 02 mẫu sản phẩm tương ớt và tương xay đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

         Qua quá trình thanh tra các doanh nghiệp điều chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, công tác thanh tra bảo đảm tính chính xác và không làm cản trở hoạt động của tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra./.

    Phòng Công tác thanh tra, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm