THÔNG BÁO

0
1379

Về việc thanh kiểm tra cơ sở sản xuất nước đá viên

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia số 10/2011/BYT đối với nước đá dùng liền;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-CCATVSTP ngày 24/05/2019 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang về việc Thanh tra An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước đá dùng liền;

Chi cục An toàn thực phẩm tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất nước đá viên trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 28/5/2019 đến 28/6/2019. Nay Chi cục thông báo đến tất cả các cơ sở sản xuất nước đá viên được biết.

Trân trọng./.                        

         Phòng Công tác thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm