THÔNG BÁO Về việc sử dụng bao bì chứa đựng nước đá viên theo quy định của pháp luật

0
1710
image_printIn bài viết

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia số 10/2011/BYT đối với nước đá dùng liền;

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, tất cả các cơ sở sản xuất nước đá viên trên địa bàn An Giang đã thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm nước đá viên theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa sử dụng bao bì có nhãn mác của cơ sở mình mà vẫn sử dụng bao bì cũ (bao bì chứa đựng thức ăn gia súc, bao phân …) tái sử dụng lại.

Vì vậy, Chi cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở sản xuất nước đá viên không sử dụng bao bì cũ (bao phân, bao thức ăn gia súc, …) để chứa đựng sản phẩm nước đá viên chậm nhất đến hết ngày 31/7/2019. Nếu sau thời gian trên các cơ sở vẫn còn sử dụng bao bì không có nhãn mác của cơ sở thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trân trọng./.          

         Phòng Công tác thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm