THÔNG TƯ BAN HÀNH 10 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHỤ GIA THỰC PHẨM

0
858
image_printIn bài viết

Ngày 31/12/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm, bao gồm:

1. QCVN 4-24:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci cyclamat;

2. QCVN 4-25:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri cyclamat;

3. QCVN 4-26:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Calci saccharin;

4. QCVN 4-27:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Kali saccharin;

5. QCVN 4-28:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Natri saccharin;

6. QCVN 4-29:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Sucralose.

7. QCVN 4-30:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Alitam.

8. QCVN 4-31:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm muối Aspartam-acesulfam.

9. QCVN 4-32:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol.

10. QCVN 4-33:2020/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm Siro sorbitol.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Tải Thông tư tại đây

Nguồn https://vfa.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh/thong-tu-ban-hanh-10-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-phu-gia-thuc-pham.html