Thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

In In
0
897

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.   Thực hiện Nghị định trên, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 798/ATTP-PCTTR ngày 24 tháng 03 năm 2020, trong đó Cục trưởng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục và các công chức của Cục An toàn thực phẩm được giao thực hiện hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành quán triệt thực hiện nghiêm Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020; nghiêm túc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.