Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017

0
2554
image_printIn bài viết
TÊN LOẠI SỐ KÝ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TIỆP ĐÍNH KÈM
Công văn 236/BCĐLNATTP 08/02/2023 V/v tăng cường kiểm soát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm pdf
Quyết định 29/2022/QĐ-UBND 17/8/2022 Ban hành Quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang pdfPhụ lục
Quyết định 664/QĐ-SYT 12/8/2020 Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang pdf
Quyết định 2983/QĐ-UBND 15/12/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang pdf
Quyết định 2435/QĐ-UBND 22/10/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang pdf word
Quyết định 2368/QĐ-UBND 14/10/2021 Ban hành Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang pdf
Quyết định 2042/QĐ-UBND 06/9/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang pdfDanh mục
Quyết định 620/QĐ-UBND 25/3/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang. pdf word